1920. június 4. Magyarország történelmének legnagyobb tragédiája, a világ történelme szégyeneinek
az egyik legnagyobbika.

A tatárdúlás, a törökvész, a Habsburg-uralom nem tudott olyan kárt okozni  ennek a csodálatos
népnek, mint amit Trianon okozott.

Az említett és nem említett, minket ért tragédiák valahol megmagyarázhatóak, Trianon nem. Hogy ott
mi történt és miért történt, pontosan tudni nem lehet.

A végeredmény: megbüntettek egy olyan népet, amely az összes között a legártatlanabb volt. Olyan
büntetést szabtak ki, amelyet sem előtte, sem utána nem alkalmaztak ilyen mértékben, szétszedték az
országot, területeinek nagy részét olyan népek kapták meg, mint a köpönyeg-forgató Románia.

Az ügy előzményeihez tartozik a Honfoglalás-kori Magyarország, mert itt ismeretlen fogalom volt az alá-
fölé rendeltség. Az akkori, hűbéri Európának ez nem tetszett és - az ő szemszögükből nézve, érthető
módon - ezt mindenképpen el akarta pusztítani. A jó példa ragadós és senkinek sem hiányzott a
szolgák lázadása, akik ugyanilyen jogokat próbáltak maguknak kivívni.

I. István megnyitotta az ország határait a nemzetiségek előtt, mert úgy érezte, hogy ez adja a nemzet
erejét. Jöttek hát szépen a különböző nációk, csak a testvér népek nem jöhettek, mert az egyház őket
„pogánynak” minősítette. I. István adómentességet adott az idegen népeknek, miközben a
magyarokat jól megadóztatta. Kérem, ha érzéki csalódást éreznek és hirtelen azt hiszik, hogy a
mostani időkről írok, leszögezem: nem! I. István idejéről van szó.

1241-ben tragikus események történtek. A tatárok meg akarták hódítani Európát és ehhez IV. Béla
segítségét kérték, magyarul szövetséget ajánlottak, mint testvér népnek.

IV. Béla ezt visszautasította, a végeredmény ismert. 1241.  Muhi puszta. A Magyar nép egyik
legnagyobb tragédiája. A szövetség helyett védtük Európát.

1526-ban ez a felhígult, de még mindig csodás nép nem engedte a törököket átvonulni az országon,
pedig ők csak ezt kérték. Nem. Mi védtük nyugatot. A törökök háborúja nem ellenünk, hanem a
Habsburgok ellen irányult.

Ha elfogadjuk a szabad átvonulást , nincs 150 éves török uralom és nincs többszáz éves Habsburg
elnyomás. Igazán hálásak voltak a Habsburgok. Mi is nekik, mert a jelen időkben is világsztárokként
kezeljük őket, mintha a legnagyobb jót tették volna velünk.

Érdekes nép vagyunk, az biztos.

Persze a betelepítés I. István halála után sem szűnt meg és tartott 1920-ig, sőt tart még azóta is. Amint
láthatjuk, vendégszeretőek is vagyunk.

Ezek a vendégek anyaországi segítséggel a legkülönbözőbb hazugságokat terjesztették rólunk, a
nacionalista, soviniszta jelző ezek közül az élen járt. A rágalmazási hadjárat ellen sem a Habsburgok,
sem a „magyar” király nem lépett fel.

1920-ban Ausztria egy 900 éves egyezményt szegett meg mikor az Őrséget /jelenleg Burgerland/
magának követelte. I. István felesége a német - római császár lánya, Giesel, úgy szerepel az
okmányokban, mint kezesség, biztosíték, annak a biztosítéka, hogy cserébe a bécsi medencéért a
németek ellenünk soha, semmilyen területi követeléssel nem lépnek fel. Ausztria ezt az egyezményt
szegte meg, amikor szövetségese ellen fordult ezzel a területi követeléssel.

De hát ez csak egy csepp a tengerben, mert a területi követelések nagyobb része nem függ össze az
osztrákokkal.

Mi vezetett hát Trianonhoz?

Nagy-Magyarországot szoros gyűrűbe fogta a lengyel, cseh, morva, osztrák, német, délszláv népek
özöne. A magyar terület kettéosztja a szlávokat és megakadályozza egy egységes és hatalmas
birodalommá válását. Ezért hát a nagy gyűlölet.

Aztán Trianonnál megalakul Csehszlovákia de a tótok és csehek közötti hatalmas ellentétet soha nem
sikerül megoldani, hiába köti össze őket a pánszlávizmus eszméje.

A végeredményt tudjuk, 1992-ben szétesett az egész, a többi, kényszerrel összeboronált országgal
együtt, mint pld. Jugoszlávia.

A cseheknek óriási szerepük volt a Trianoni tragédiában, mert  Masaryk  és Benes nélkül talán ez
soha nem történt volna meg. Masaryk egyetemi, Benes pedig gimnáziumi tanár volt. Kramal Karel,
elismert cseh politikus szerint: „Benes olyan eszközöket használ a politikában, amelyeket minden
erkölcsös ember a legélesebben elutasít.”

Politikájuk lényege az volt, hogy a közép-európai népeket egyesíteni kell, cseh vezetéssel. Ebben az
egyesült közép-Európában Magyarország nem létezik...

Ki döntött Trianonban ? - ez a legfogósabb kérdés. Miért tűrték el a legnagyobb hazugságokat is,
szemrebbenés nélkül? Miért változtatta meg Wilson elnök két évvel korábban tett kijelentéseit,
melynek lényege, hogy a háborúnak nincsenek győztesei és vesztesei és a hovatartozást
népszavazással kell eldönteni.

Miért nem fogadták el 1917-ben az Osztrák-Magyar Monarchia uralkodójának különbéke ajánlatát?
Nem volt szabad elfogadni? Lehet, hogy a végső cél magának a Monarchiának a felszámolása volt?

Nem hiszem. Ha valaki olvasott az Illuminátusokról, akkor egyértelművé válik, hogy az ő céljuk minden
esetben a háború  /háborúk/ elhúzódása volt és az a mai napig is így van. / Vetés füzetek 1. 1995
január. Az Illuminátusokról szóló eredeti művet a Christian Defense League - Keresztény Védekezési
Liga adta ki. Címük: P.O.Box 449. Arabi,LA 70032 USA./ Tekintve, hogy megalakulásuk óta nem titkolt
céljuk  egy világkormány megteremtése, ennek érdekében semmitől sem riadnak vissza. Pénzügyi
hátterük  biztosított, hiszen a Rothschild Ház áll mögöttük és az áldozatok nagysága és száma nem
számít. Ők pénzelték és szervezték meg a Francia forradalmat. Érdekük volt, hogy mozgásban tartsák
a gyarmati háborúkat, hogy ezek gyengítsék a Brit Birodalmat.

1789-re, az Illuminátus-rend megszervezője, Adam  Weisshaupt /neve alapján a származását nem
nehéz kitalálni /  megparancsolta, hogy  szervezzék meg a francia forradalmat is.  Ezt még az sem
akadályozta meg, hogy   1784-ben egy Zwack nevű német író kiadott egy könyvet az Illuminátusokról,
melyben részletesen leírta a forradalom kirobbantatásának a tervét és azt futárral elküldte a francia
illuminátusok főnökének, Robespierre-nek, akit Weisshaupt a forradalom tüzének a szításával bízott
meg.

A futárt, aki a könyvet vitte, villámcsapás érte, amikor Párizs felé vágtatott. A rendőrség megtalálta
nála a felforgató jellegű írást és azt átadta a hatóságoknak. Az anyag tanulmányozása után a
rendőrség parancsba kapta, hogy tartsanak házkutatásokat Weisshaupt újonnan szervezett Grand
Orient páholyainak hivatalaiban és a tagok lakásain. Itt újabb bizonyítékok kerültek elő, melyek
lényege a háborúk és forradalmak létrehozása, a világkormány megalakításáért és ennek feje maga
Rothschild lenne.

1785-ben a bavariai kormány betiltatta az összes Grand Orient páholy hivatalát, az illuminátusok
működését és 1786-ban közzétették az összeesküvés tervét: „Az Illuminátus Rend és a szekta eredeti
írásai” címmel. Ezt megküldték az Európai kormányoknak és a vallási vezetőknek, de a Rothschildok
hatalma akkora volt, hogy senki sem vette ezt komolyan. Sajnos a helyzet a mai napig sem változott.

Ha a kommunista szót hallja valaki, mindenre gondol, csak arra nem ami valójában történt. Az 1850-es
évek elején egy Angliából érkezett illuminátus , Right, New Yorkban arról beszélt, hogy a nihilistákat,
ateistákat és más felforgató csoportokat egy közös táborba fogják szervezni, akiket majd
kommunistákként fog megismerni a világ!!!

Marx és Engels az illuminátusok pénzéből megírták  „A tőké”-t és a Kommunista Kiáltványt az angliai
Sohoban.  A kommunizmus nem ideológiai alapon szerveződött, hanem az illuminátusok
megrendelésére, félelemkeltésre.

Időközben  Karl Ritter német egyetemi professzorral megíratták az „Antitézis”-t. Úgy gondolták, hogy
az egymással ellentétes ideológia az embereket két táborba osztja, akik majd egymással harcolva
önmagukat semmisítik meg. Karl Ritter munkáját - annak halála után - Nietzsche folytatta, amelyből
kifejlődött a fasizmus és később a nácizmus.

A folytatás nyilván mindenkinek ismerős, az első és második világháború.

A Franciaországban történt futárbaleset után természetesen kénytelenek voltak az Illuminátusok egy
kicsit óvatosabbá válni és újabb neveket kitalálva folytatták tevékenységüket. Az egyik ilyen szárny a
szabadkőműves páholy lett. Az illuminátusok egyértelműen keresztény-ellenesek voltak, ugyanez nem
mondható el általánosságban a szabadkőművesekről, de egyes ágairól viszont igen. Ezekbe az
ágakba tömörültek a szabadkőművesek.

1859 és 1871 között az illuminátusok akkori vezetője Albert Pike kidolgozott egy katonai tervet három
világháborúról, forradalmakról, mert meg volt arról győződve, hogy ez közelebb viszi az
illuminátusokat végső céljuk eléréséhez, az „ egy világkormányhoz”.

A kártyát nagyon jól keverték, mert látszólag össze nem függő események, mint pld. Ferenc
Ferdinánd meggyilkolása, ki tudott kirobbantani egy világháborút.

Semmi más nem kell hozzá, csak a kommunizmus, nácizmus, cionizmus eszmeisége, melyek
önmagukban is mind zavarkeltőek és úgy táplálják a háborúkat, forradalmakat, mint az anyatej.

Az első világháború célja a cárizmus elpusztítása volt Oroszországban. Amennyiben itt a
kommunizmus győz, azt fel lehet használni a többi kormány megdöntésére. A kommunizmus viszont
ragyogó alkalom  a kereszténység felszámolásához.

Hát így érkeztünk el Trianonhoz.

Az leírtak függvényében már nem is olyan nehéz egy kicsit kombinálni, hogy rájöhessünk arra, miért is
változott meg Wilson elnök véleménye 2 év alatt.

Amikor az Amerikai Egyesült Államok belépett az I. Világháborúba, annak rögtön vége is lett, hiszen a
már említett ígéretek szerint nincs győztes és vesztes, népszavazáson kell eldönteni a hovatartozást.

Ehhez képest népszavazást soha nem tartottak, a legszemenszedettebb hazugságokat is
szemrebbenés nélkül hallgatták. Ezután már nem számított semmi, hiába tette közzé elképzeléseit
korábban Wilson elnök 14 pontban.

A legnagyobb hazudozó Bratianu volt, aki a Négyek Tanácsa előtt olyanokat mondott, amit
valószínűleg ő sem hitt el. De a történet itt már egész másról szólt.

1918. november 3-án a tűzszünet megköttetett Weber tábornok /monarchia/ és Diaz tábornok
/Szövetségesek/ aláírásával és ez Magyarország részéről a háború befejezését jelentette.

A tűzszünet után a szerb hadsereg megszállta a Szerémséget, a cseh katonaság pedig számos
felvidéki Magyar várost foglalt el. December 17-én a románok engedélyt kaptak az Antant-tól, hogy a
demarkációs vonalat észak  felé átléphessék.  A Károlyi- kormány hiába tiltakozott. Ennyit ért egy
tűzszüneti egyezmény.

Maga Trianon pedig a leírtak szellemében talán már nem is akkora talány.

Wilson elnök szabadkőműves volt és nyilván fontosabb volt alávetnie magát a Szabadkőműves
Kongresszus határozatainak, mint kiállnia elvei mellett.

Ha az illuminátusok működését nézzük, akkor Trianon törvényszerű volt.

Nemcsak a Magyar Nép, hanem Isten ellen is egy olyan bűntettet  vittek véghez, amelyik
megtorlatlanul nem maradhat. / Nem visszavágásra, erőszakra gondolok!/

Isteni segítség nélkül ezt ma már helyrehozni lehetetlen.

De hát a céljuk is ez volt. Amíg ez az állapot fennáll, nem lesz igazi béke a szívekben.

A bitorlók nagyon jól tudják, mit követtek el, a félelem mindig ott ül a szívükben.

Nem véletlen, hogy azóta is minden miniszterelnökünk kijelentette, hogy tiszteletben tartja a határok
sérthetetlenségét. Mindig nyugtatni kell azokat , akik elrabolták földjeinket, megnyomorították
népünket, szolgaságba taszították, lassú kínhalálra ítélték.

És természetesen azokat is, akik ennek létrejöttében döntő szerepet vállaltak.

Ezek után érthető, hogy miért van olyan csend e témában. A Holocaustot naponta emlegetjük, naponta
hivatkozunk rá, de Trianonról mélységes csend van. Azok, akik a főszerepet játszották, hallgatnak,
mintha a legmélyebb igazság vezérelte volna őket a döntés meghozatalában. Biztos vagyok abban,
hogy Amerikában a legszélesebb néptömegeknek halvány elképzelésük sincs Trianonról és Wilson
elnöknek abban játszott szerepéről. Óvatosan fogalmazva, az amerikai nép nem tartozik a kedvenceim
közé, de végigolvasva az illuminátusok tevékenységét, a nagy néptömegek közelebb kerültek a
szívemhez, mert ők is csak áldozatok.

A pénz - hatalom. Akinek a kezében van, az a világ ura lehet, ha ügyesen csinálja.

A történelem ismert. Az I. Világhaborút követte a második, a világ azóta is forrong.

De hát ez a cél. Az ENSZ megalakult, a szálak kezdenek rendeződni. A világkormány ideája elérhető
közelségbe került. Még szítani kell az ellentéteket, állandó forrongásban tartani a világot és a terv
megvalósul - ha hagyjuk.

Ez az anyag - melyből az Illuminátus Rend tevékenységét  feldolgoztam - 1995 januárjában jelent meg.
Azóta történt egy olyan dolog, amelyik nemcsak Amerikát, de világot is megrendítette. 2001.
szeptember 11-e, az ikertornyok, a Világkereskedelmi Központ elleni terrortámadás. Jelenleg,
miközben ezeket a sorokat írom - a világ tiltakozása ellenére - közel kerültünk az Irak elleni
támadáshoz.

Kérem gondolják végig, hogy a leírtak alapján mi lehet a mozgató-rugó.

Végezetül tisztáznunk kell, hogy mi várható Trianonnal kapcsolatban. A napokban néztem a TV-t /2003.
februárja van/ és láttam egy műsort, amelyben a volt MDF kormány miniszterelnöke beszélt.
Trianonnal kapcsolatban azt mondta, hogy a békeszerződés felülvizsgálata most nem időszerű!!!

Hát akkor mikor? - kérdezem én. Az elmúlt 82 évben soha sem volt időszerű, most sem az, akkor
mikor? 5 év múlva, 10 év múlva?

Ha így állunk hozzá, akkor lássuk be - sohasem!

Egyszer el kell kezdeni, mert ha nem, akkor tényleg azt kell mondani, hogy sohasem.

Hála Istennek, úgy érzékelem, hogy egyre nagyobb a tábora azoknak, akik változtatni szeretnének. Ezt
a gyalázatot meg kell szüntetni és ehhez, amint említettem Isteni segítség kell. De ne felejtsük el,
hogy a Jó Isten csak akkor segít, ha mi a saját részünket hozzátesszük!

A remény hal meg utoljára, szokták mondani.

Nostradamus jóslata ezzel kapcsolatban így hangzik:
Az Erdőn túl él az ország jobbja,
de számában kisebbik része,
földjét az erősebb elrabolja,
ezeregyszázból NYOLCVAN évre.
Már csupán nyelvében él, de él még,
s gyarapszik, míg Erdőn innen fogynak,
az ő küzdelmük hozza el a békét
és egységet minden magyaroknak.

/Nostradamus Hungaricus, 90.sz. jóslat./Bizonyára Önöknek is feltűnt, hogy a nyolcvan év letelt.

Semmi más dolgunk nincs, mint beteljesíteni a jóslatot.

Segíts magadon, az Isten is megsegít!

Mindenkinek el kellene olvasni sorról-sorra mindazt, ami Trianonnál történt, mert meggyőződésem,
hogy mi, Magyarok sem ismerjük pontosan az eseményeket, márpedig ma nemcsak az iskolai
tananyagban olvasható, leegyszerüsített, nesze semmi, fogd meg jól érhető utól, hanem a teljes
igazság!

Kristóff Zoltán